Prästbackens Förskola
Meny

Om förskolan

Prästbackens Förskola är en fristående förskola. Vi följer samma regler som kommunala förskolor.

Vår verksamhetsplan hittar du här: Verksamhetsplan

Våra styrdokument är:

- Skollagen (2010:800)
- Läroplan för förskola 1-5 år (Lpfö-98, reviderad 2010)
- Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever (2006:67)
- FN:s Barnkonvention
- Offentlighets och sekretesslagen

Vår värdegrund

Prästbackens Förskolas verksamhet har en tydlig och djup utgångspunkt i vår gemensamma värdegrund. Varje individ ska känna sig respekterad och välkommen på sina villkor till oss.
Våra grundtankar är alla människors lika värde och lusten att lära och utforska omvärlden ska vara ledstjärnan i vår verksamhet.
Vid Prästbackens Förskola vill vi ta vara på varje individs positiva och unika egenskaper, vi uppmuntrar olikheter och ser dessa som en tillgång i gruppen. Det gäller såväl barn som personal, föräldrar och andra i barnens närhet.
Den människosyn vi har avspeglas i hur vi bemöter olika människor. Alla ska bemötas med respekt och utifrån sina förutsättningar. Vi vill fokusera på det positiva och förstärka det och på så sätt höja barnens självkänsla.
Vi ska vara lyhörda för barnens tankar och funderingar och dessa ska alltid ligga till grund för hur vi lägger upp vårt arbete. Det är alltid barnens bästa vi ska utgå ifrån, det gäller alla frågor, stora som små.